N-VA Wevelgem stelt voor: HERAKLES

Op maandag 1 oktober stelde lijsttrekker Henk Louf het N-VA project voor :  HERAKLES. Met dit plan biedt N-VA Wevelgem een vooruitstrevend plan mét visie:

 

1) Ondertunneling N8:

Zolang de N8 het centrum in Wevelgem in twee snijdt, kan er nooit een echt centrumgevoel zijn. Een ondertunneling van een deel van de N8 zorgt voor een echt centrum, een veilige verbinding tussen Noord en Zuid-Wevelgem en een vlottere doorstroming van het verkeer. 

Het verkeer zou ondergronds gaan vanaf het Politiekantoor en terug bovengronds komen ter hoogte van het gemeentehuis (kasteel).

 

 

 

2) Zwemvijver, ligweide, Loungebar:

 

Waar nu het zwembad staat voorzien we een zwemvijver met loungebar die de ontmoetingsplaats bij uitstek moet worden.

Een zwemvijver is onderhoudsvriendelijk, milieuvriendelijk en bij zonnige temperaturen de ideale verfrissing. Ook bij winterse temperaturen zou er b.v. geschaatst kunnen worden.

Op de aanpalende ligweide is het rustig vertoeven voor jong en oud. En wie een drankje of een hapje wenst kan dit halen in de bijhorende loungebar.

 

 

3) Overdekte markthal:

 

Op het plein aan het huidige zwembad komt een overdekte markthal, zodat evenementen en markten niet meer gehinderd worden door slechte weersomstandigheden.

 

Onder het plein zou een ondergrondse parking komen, die voldoende parkeerplaatsen voorziet en toegankelijk is via de tunnel onder de N8.

 

 

4) Verticale boerderij:

Aan de andere kant van de N8, waar nu de parking is voor het cultureel centrum, voorzien we een prachtig gebouw dat tegelijkertijd een verticale boerderij, kinderdagverblijf en rust- en verzorgingstehuis is.

Een mooi voorbeeld is Amsterdam, waar een verticale boerderij die de helft van de eigen bevolking van tomaten, courgettes en andere groenten voorziet.

Het hoge glazen gebouw bevat verder een kinderopvang en een rusthuis.

Het zou een attractie kunnen worden, dat Wevelgem herkenbaar maakt tot een eind buiten de gemeentegrenzen.

 

 

 

 

 

5) Shared Space:

 

Het masterplan hangt samen met een mobiliteitsplan. Om het probleem van de mobiliteit op te lossen bannen we alle verkeerslichten, na een proefperiode en evaluatie. Het concept is een "shared space" waar de ruimte gedeeld wordt met alle weggebruikers. Dat idee komt van verkeersdeskundige Hans Monderman en werd al in de gemeente Drachten, in Nederland, met succes toegepast. Het gaat regelrecht in tegen het idee dat de verkeersstromen moeten gescheiden worden. Het principe is dat auto's, fietsers en voetgangers zich op een verkeerspunt in harmonie bewegen. Dat ze allen de verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en die andere weggebruikers.

 

Met dit plan biedt N-VA Wevelgem een alternatief aan voor het huidige Masterplan (CD&V) dat  meer winkelruimte, herverdeelde parkeerplaatsen en meer appartementen voorziet.  Ook  wordt er nog steeds geen echt centrum gecreëerd in het plan van CD&V  en de  extra winkelruimte voorzien in hun plan  zal nog meer leegstand creëren!

U kan alle info vinden in bijlage.

 

Een toegankelijk Wevelgem

Op spitsuren tijdens de week en in het weekend staat het verkeer in Wevelgem stil. Het centrum van de gemeente slibt volledig dicht. In de woonwijken langs de N8 is er sluipverkeer dat zorgt voor onveilige straten. De deelgemeenten Gullegem en Moorsele krijgen af te rekenen met doorgaand zwaar vrachtverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen zich lang niet altijd vlot en veilig verplaatsen in het verkeer.


Mobiliteit in Wevelgem is een belangrijke uitdaging. Willen we ons vlot en veilig kunnen (blijven) verplaatsen, dan is het hoog tijd om actie te ondernemen. Daarom streven we naar een duurzame mobiliteit in Wevelgem.


Een betere en duurzame mobiliteit in Wevelgem willen we realiseren door in te zetten op:


1. Een fiets- en kindvriendelijke gemeente;
2. Een verkeersveilige en toegankelijke gemeente;
3. Slimme mobiliteit.


1. Een fiets- en kindvriendelijke gemeente


We stimuleren mensen om zoveel mogelijk met de fiets op stap te gaan in Wevelgem. Voor korte verplaatsingen biedt de fiets een volwaardig alternatief voor de auto. Fietsers moeten daarvoor eerst fysiek meer ruimte krijgen in het straatbeeld. Daarom pleiten we voor een fietsvriendelijke inrichting van het openbaar domein.
In de deelgemeenten Moorsele en Gullegem zetten we in op volwaardige fietspaden en scheiden we zoveel mogelijk fietsers van het autoverkeer. In het centrum van Wevelgem maken we werk van vlotte en veilige fietsverbindingen. In bepaalde straten voeren we het parkeren langs één kant in om ruimte te creëren voor fietsers. Over heel Wevelgem investeren we gericht in kwaliteitsvolle fietspaden of -stroken om fietsers veilig in het verkeer te laten deelnemen.
Kinderen en jongeren moeten zich vrij en ongehinderd op straat kunnen bewegen. Het autoverkeer in Wevelgem willen we voornamelijk kanaliseren op de invalswegen. In de wijken maken we werk van een kindvriendelijke omgeving met doordachte ingrepen. Het invoeren van fietsstraten of verkeersvrije straten behoren tot de oplossingen.


2. Een verkeersveilige en toegankelijke gemeente


Verkeersveiligheid is een zaak van iedereen. In Wevelgem willen we het goede voorbeeld geven en zetten we in op:
• In nauwe samenwerking met de lokale politie werkt de gemeente zwarte verkeerspunten weg;
• We zetten in op sensibilisering via verkeersopvoeding. De lokale politie en de scholen werken samen voor het aanleren van de basisvaardigheden in het verkeer;
• Handhaving is evenzeer noodzakelijk: we maken werk van een aangepast snelheidsbeleid.


Wevelgem moet een toegankelijke gemeente zijn. Toegankelijkheid bekijken we vanuit het 8-88 principe. De publieke ruimte is toegankelijk zowel voor kinderen van 8 jaar als voor ouderen van 88 jaar. We organiseren ondermeer knelpuntwandelingen om alle mogelijke obstakels te identificeren en weg te werken.
In de dorpskernen van Moorsele en Gullegem laten we de tonnagebeperking respecteren door een gepaste handhaving. Waar nuttig voeren we een zone 30 in en passen we die toe in functie van de verkeersdrukte. We nemen de aanleg van een ringweg rond Moorsele en Gullegem in overweging als alternatief voor het omleiden van doorgaand vrachtverkeer.


3. Slimme mobiliteit


Wevelgem is geen eiland op zichzelf, maar maakt deel uit van een grotere stedelijke regio. We pleiten voor zoveel mogelijk samenwerking met de buurgemeenten voor mobiliteitsuitdagingen. De verdere uitbouw van een regionaal fietsnetwerk wordt op niveau van de regio aangepakt. Verder onderzoeken we ook de mogelijkheid om personenvervoer over de Leie te voorzien tussen Menen en Wevelgem.
We houden de parkeervoorzieningen in het centrum van Wevelgem op peil en zetten in op een slim parkeerbeleid. We combineren kort- en langparkeerzones in functie van een vlotte verkeersdoorstroming. De invoering van een blauwe zone in heel het centrum behoort tot de mogelijkheden. In de buurt van schoolomgevingen maken we werk van autoluwe zones.


We stimuleren autodelen en woon-werkverkeer met de fiets in overleg met lokale bedrijven. We zorgen voor een vlotte verkeersdoorstroming ter hoogte van het bedrijventerrein Wevelgem-Zuid.
Een betere verkeersdoorstroming op de N8 als hoofdas is voor ons een absolute prioriteit. Concreet wensen we de verkeerslichten in het centrum te verwijderen en te vervangen met rotondes. Op die manier zorgen we voor een vlotte verkeersgeleiding in het centrum van Wevelgem.


Op weg naar duurzame mobiliteit in Wevelgem:


▪ We maken van Wevelgem een fiets- en kindvriendelijke gemeente
▪ We maken van Wevelgem een verkeersveilige en toegankelijke gemeente
▪ We stimuleren slimme mobiliteit

Een ondernemend Wevelgem

Welvaart vormt de basis voor een bloeiende en dynamische gemeente. Iedereen die werkt of onderneemt verdient onze onvoorwaardelijke steun. De Wevelgemse economie beschikt over een sterke basis, maar die ongetwijfeld verder kan worden versterkt.


Onze Wevelgemse ondernemers, klein of groot, verdienen alle steun om zich optimaal te ontwikkelen. In het hele beleid van de gemeente bouwen wij steevast een economische reflex in. Concreet identificeren wij drie grote speerpunten voor de lokale economie:


• We bouwen het centrum van Wevelgem uit tot het bruisend economisch hart van de gemeente;
• We maken van Wevelgem een echte ondernemingsvriendelijke gemeente;
• Toerisme in Wevelgem beschouwen we als een economische meerwaarde.


1. Centrumontwikkeling Wevelgem


Wevelgem heeft nood aan een volwaardig en aantrekkelijk centrum. Op vandaag is het centrum één grote, eentonige en grijze ruimte met veel doorgaand verkeer. Een bruisend en dynamisch Wevelgem moet durven streven naar een groen, aantrekkelijk en multifunctioneel centrum.
We pleiten uitdrukkelijk voor een ambitieuze visie voor het centrum van Wevelgem. Centraal in die visie staat het streven naar een leefbare kern. Een leefbare kern vertrekt vanuit een aantal randvoorwaarden:


• Het park in het centrum is een centrale groene long die ten volle wordt ontsloten en verder wordt uitgebreid naar de nabije omgeving;
• De twee parkeerhavens ter hoogte van het gemeentehuis worden ingericht als gezellige, groene wandelpleinen;
• De N8 in het centrum wordt heringericht om de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers te verhogen;
• De parkeervoorzieningen in het centrum worden aangepast in functie van pleinontwikkeling.


De uitbouw van een volwaardig centrum voor Wevelgem is zondermeer hét strategisch project van de komende 20 jaar. Uiteraard hebben we ook aandacht voor de dorpskernen van Moorsele en Gullegem. In beide deelgemeenten maken we werk van een aantrekkelijk en dynamisch centrum.


2. Ondernemingsvriendelijke gemeente


Wevelgem moet dringend werk maken van een ondernemingsvriendelijk klimaat. We koesteren onze lokale ondernemers en bedrijven en geven hen alle kansen om te groeien.

Een ondernemingsvriendelijk klimaat rust op een aantal pijlers:


• Een versnelde digitalisering van de dienstverlening: ondernemers kunnen al hun aanvragen zoveel mogelijk digitaal indienen en opvolgen. Ze krijgen de garantie van redelijke afhandelingstermijnen. De gemeente ontwikkelt een applicatie waar inwoners en ondernemers makkelijk nuttige informatie vinden of kunnen delen;


• Eén centraal aanspreekpunt voor ondernemers: ondernemers kunnen rekenen op een unieke relatiebeheerder. De gemeente handelt proactief en biedt ondernemingen een duidelijk zicht op de specifieke mogelijkheden (locaties, subsidies, …) in Wevelgem;


• Structurele samenwerking tussen ondernemingen stimuleren: de gemeente faciliteert samenwerking tussen bedrijven op niveau van de industriezones. De revitalisering van het bedrijventerrein Gullegem-Moorsele biedt een concrete opportuniteit. Ten slotte brengen we scholen en bedrijven regelmatig samen;


• Lokaal ondernemerschap stimuleren: we koesteren en stimuleren maximaal lokaal ondernemerschap via de organisatie van info- en netwerkmomenten en ondernemerswedstrijden. Samen met het onderwijs sporen we ondernemerstalent op en bieden we hen ondersteuning;


• Overleg met economische actoren: we plegen regelmatig overleg met onze lokale ondernemers en bedrijven. Op die manier houden we de vinger aan de pols van ons economisch weefsel;


• Inzetten op hergebruik en reconversie: we geven verlaten of onbenutte bedrijfssites een nieuwe invulling. De focus ligt hierbij op kleinschalige en inpasbare economische activiteiten. We creëren ruimte voor innovatieve niches (ateliers voor technologie en creatief ondernemerschap).


3. Toerisme is een economische meerwaarde


Wevelgem beschikt zeker over een aantal toeristische troeven. Denken we maar aan de wielerklassieker Gent-Wevelgem, het vliegveld en een reeks fiets- en wandelroutes met streekproducten. De promotie van Wevelgem als toeristische bestemming kan en moet beter.


Concreet pleiten we voor een jaarlijkse toeristische brochure. Verder wensen we een digitale applicatie te lanceren om het toeristisch potentieel beter te ontsluiten. De centrale ligging van Wevelgem in de nabijheid van verschillende WOI-sites (regio Ieper) ten slotte biedt kansen om de toeristische accommodatie beter te benutten.
Samengevat pleiten we voor een volwaardig toeristisch beleid in Wevelgem. Een sterk toeristisch beleid gaat uit van:


• Een structurele ondersteuning van bestaande toeristische logies en horeca: de gemeente kan premies voorzien om de kwaliteit te verhogen (bijv. het nastreven van het Q-label);
• Het identificeren van nieuw toeristisch potentieel: het vlasverleden en het Cisterciënzer erfgoed moeten we durven uitspelen als troeven;
• Inzetten op toeristische ambassadeurs: logies- en horeca uitbaters promoten actief mee het toerisme in Wevelgem.
Ondernemen op koers in Wevelgem:
▪ We geven Wevelgem een bruisend en aantrekkelijk centrum
▪ We maken van Wevelgem een echte ondernemingsvriendelijke gemeente
▪ We zetten Wevelgem toeristisch op de markt

Een groen en duurzaam Wevelgem

Wevelgem heeft nood aan voldoende en kwaliteitsvol openbaar groen. We waken erover dat de open ruimte in onze gemeente maximaal wordt gevrijwaard. We maken werk van de uitbreiding van bestaande natuurgebieden in de gemeente. Concreet denken we aan het provinciaal domein Bergelen in Gullegem en het Leiebos in Wevelgem.
We streven naar meer openbaar groen in het centrum van Wevelgem en in de dorpskernen van Moorsele en Gullegem. Een groen straatbeeld oogt aantrekkelijk en maakt gelukkiger en gezonder. In heel de gemeente maken we werk van een goed onderhouden en propere publieke ruimte. We pakken zwerfvuil aan via sensibilisering en gerichte handhaving. Grof huisvuil laten we gratis aan huis ophalen.


We hebben oog voor een duurzame woon- en leefomgeving in Wevelgem. We stimuleren en ondersteunen inwoners en ondernemingen om werk te maken van een duurzame en klimaatvriendelijke gemeente. In samenwerking met lokale landbouwers zetten we meer in op lokale voedselproductie.


We zetten in op slimme verdichting in het centrum van Wevelgem en in de dorpskernen. We maken maximaal gebruik van de beschikbare woonruimte en verduurzamen het huidig woonpatrimonium. In het woonaanbod streven we naar een evenwicht tussen appartementen en woonhuizen en laten we ook nieuwe woonvormen toe.
Investeren voor de toekomst in Wevelgem:


▪ We breiden bestaande natuurgebieden verder uit
▪ We maken werk van een klimaatvriendelijke gemeente
▪ We zetten in op slimme verdichting